« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSYYLIBROMIDIICSC: 1225 (Elokuu 2002)
alfa-Bromitolueeni
Bromifenyylimetaani
CAS #: 100-39-0
YK #: 1737
EC Numero: 202-847-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 79°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 79°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Kyynelvuoto.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BENTSYYLIBROMIDI ICSC: 1225
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja, sisältäen bromivetyä. Hajoaa hitaasti kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa bromivetyä. Reagoi kiivaasti emästen, magnesiumin ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää monia metalleja kosteuden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C7H7Br
Molekyylimassa: 171.0
Kiehumislämpötila: 198-199°C
Sulamislämpötila: -4.0 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.438
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 32.2 °C:ssa: 133
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 79 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.92  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle, hengityselimille ja ruoansulatuskanavalle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Bentsyylikloridi (ICSC 0016) on karsinogeeni ja samankaltainen aine, mutta tietoa ei ole riittävästi bentsyylibromidin pitkäaikaisista vaikutuksista. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36/37/38; S: (2)-39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi