« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2,3-TRIKLOORIBENTSEENIICSC: 1222 (Marraskuu 2003)
1,2,6-Triklooribentseeni
CAS #: 87-61-6
YK #: 3077
EC Numero: 201-757-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan suodatin haitallisia hiukkasia vastaan. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
1,2,3-TRIKLOORIBENTSEENI ICSC: 1222
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H3Cl3
Molekyylimassa: 181.5
Kiehumislämpötila: 218.5°C
Sulamislämpötila: 53.5 °C
Tiheys: 1.45 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 17.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.26
Leimahduspiste: 112.7 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.05  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 38 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
YK-numero 2321 viittaa nestemäisiin triklooribentseeneihin.
Nestemäiset triklooribentseenit ovat haitallisia meriympäristölle.
Ks. ICSC 1049 ja 344. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 38 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 75 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1830 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi