« Takaisin hakulomakkeelle  
SINKKIJAUHE (pyroforinen)ICSC: 1205 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7440-66-6
YK #: 1436 (sinkkijauhe tai -pöly)
EC Numero: 231-175-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden tai yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden, happojen, emästen, veden tai yhteensopimattomien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Estä pölyn kertyminen.  Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI vettä. EI vaahtoa, hiilidioksidia. EI muita aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Aine EI saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Metallinen maku suussa. Kurkkukipu. Yskä. Heikkous. Kuume. Ks. Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. Ks. Huomautukset. 
Iho Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameenviro;aqua
Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-lisävaara: 4.2 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään yhteensopimattomista aineista ja : ks. Kemialliset Vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Meriympäristölle vaarallinen. 
SINKKIJAUHE (pyroforinen) ICSC: 1205
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAA-SININEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Hienojakoisena syttyy ilmassa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Muodostaa palaessa sinkkioksidihuuruja. Ks. Huomautukset. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien, happojen ja emästen kanssa. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi kiivaasti rikin, halogenoitujen hiilivetyjen ja monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Zn
Atomimassa: 65.4
Kiehumislämpötila: 907°C
Sulamislämpötila: 419 °C
Tiheys: 7.1 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Itsesyttymislämpötila: 460°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä ja hengityselimissä. Alveolijakeen hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen. Tämä voi johtaa influenssan kaltaisiin oireisiin. Vaikutukset voivat viivästyä 48 tunnilla. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena tai huuruna. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Tämä voi johtaa heikentyneeseen keuhkojen toimintaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (Zn, alveolijae): 0.1 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(4); (Zn, hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2019) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Palaessa muodostuvat sinkkioksidihuurut saattavat aiheuttaa metallihuurukuumeen (ks. ICSC 0208).
Metallihuurukuumeen oireet ilmaantuvat vasta tuntien kuluttua.
Sinkki voi sisältää pieniä määriä arseenia, joten vetyä muodostuessa voi syntyä myös myrkyllistä arsiinikaasua (ks. ICSC 0001 ja 0222).
Stabiloitu sinkkijauhe: kiinteä palava, YK-numero: 3077, Vaaraluokka: 9, Pakkausryhmä: III; GHS: Varoitus, H400, H410. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.1-3.8 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.16 mg/l.  EU-luokitus
H250; H260; H400 / H400; H410 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi