« Takaisin hakulomakkeelle  
2-MERKAPTOBENTSOTIATSOLIICSC: 1183 (Huhtikuu 2017)
Bentsotiatsolitioli
Bentsotiatsoli-2-tioli
MBT
CAS #: 149-30-4
YK #: 3077
EC Numero: 205-736-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Ks. Huomautukset. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kasvosuoja ja pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa syöpää
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään hapoista ja hapettavista aineista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
2-MERKAPTOBENTSOTIATSOLI ICSC: 1183
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen hiilen oksideja, typen oksideja ja rikin oksideja. Reagoi happojen ja hapettavien aineiden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen hiilen oksideja, typen oksideja, rikin oksideja ja rikkivetyä. 

Molekyylikaava: C7H5NS2 / C6H4SNCSH
Molekyylimassa: 167.3
Sulamislämpötila: 180-182 °C
Tiheys: 1.42 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.01 (erittäin huono)
Leimahduspiste: 243 °C
Itsesyttymislämpötila: 628°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 15-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.41  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi ärsyttää silmiä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 4 mg/m3; syöpävaarallisuusluokka: 3B; herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Ihoherkistymisoireita havainneiden tulisi välttää jatkossa kosketusta tähän aineeseen. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >7940 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi