« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLISYKLOPENTADIENYYLIMANGAANITRIKARBONYYLIICSC: 1169 (Marraskuu 2003)
MMT
CAS #: 12108-13-3
YK #: 2810
EC Numero: 235-166-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 96°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 96°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vatsakipu. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
METYYLISYKLOPENTADIENYYLIMANGAANITRIKARBONYYLI ICSC: 1169
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TUMMANORANSSI NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu ärsyttäviä ja myrkyllisiä huuruja, sisältäen mangaanin oksideja ja hiilimonoksidia. Hajoaa valon vaikutuksesta. 

Molekyylikaava: C9H7MnO3
Molekyylimassa: 218.1
Kiehumislämpötila: 231.7°C
Sulamislämpötila: 2.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.39
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 6.2
Leimahduspiste: 96 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.7  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, munuaisissa, maksassa ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Mn): 0.2 mg/m3, TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Mn): 0.2 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (Mn): 0.6 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 8 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 665 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 76 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 140 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi