« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAHYDROFURFURYYLIALKOHOLIICSC: 1159 (Kesäkuu 2012)
Tetrahydro-2-furyylimetanoli
Tetrahydro-2-furaanimetanoli
Tetrahydro-2-furaanikarbinoli
2-Hydroksimetyylioksolaani
CAS #: 97-99-4
EC Numero: 202-625-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 74°C:en lämpötilassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien kanssa.  EI avotulta.  Käytä yli 74°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä runsaasti vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
Palava neste
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Kuiva. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
TETRAHYDROFURFURYYLIALKOHOLI ICSC: 1159
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C5H10O2
Molekyylimassa: 102.1
Kiehumislämpötila: 178°C
Sulamislämpötila: <- 120 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.186
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 74 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 280°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.5-9.7 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa korkeina pitoisuuksina. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2)-39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi