« Takaisin hakulomakkeelle  
FENYYLI-ISOSYANAATTIICSC: 1131 (Toukokuu 2002)
Isosyanaattobentseeni
Fenyylikarbimidi
CAS #: 103-71-9
YK #: 2487
EC Numero: 203-137-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 51°C:en lämpötilassa.  EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 51°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, alkoholia kestävää vaahtoa. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Rakkulat. Kipu. Ihon palovammat.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FENYYLI-ISOSYANAATTI ICSC: 1131
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa syaanivetyä ja typen oksideja. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen happojen, vahvojen emästen, alkoholien ja amiinien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H5NO
Molekyylimassa: 119.13
Kiehumislämpötila: 158-168°C
Sulamislämpötila: -30 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.095
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.2
Leimahduspiste: 51 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 300°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 ppm TWA; 0.015 ppm STEL; (iho); (SEN).
MAK herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.02 ppm; 0.1 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 5 ml/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 22 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 7130 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi