« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMPOLYSULFIDIICSC: 1038 (Huhtikuu 2005)
CAS #: 1344-81-6
EC Numero: 215-709-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Ks. Huomautukset.    EI saa päästää kosketuksiin happojen kanssa. EI avotulta.    Käytä kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsan kouristavia kipuja. Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Hapen antamista voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
KALSIUMPOLYSULFIDI ICSC: 1038
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ORANSSI NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN MÄDÄNTYNEEN KANANMUNAN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä ja syttyvää rikkivetyä. Syövyttää metalleja. Liuos vedessä on keskivahva emäs. 

Molekyylikaava: CaSx

Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.28
Liukoisuus veteen: sekoittuu 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Tämä aine muodostaa vetysulfidia mahassa.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 31-36/37/38-50; S: (2)-28-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi