« Takaisin hakulomakkeelle  
PIPERATSIINI (vedetön)ICSC: 1032 (Heinäkuu 2003)
Antireni
1,4-Diatsasykloheksaani
1,4-Dietyleenidiamiini
Dietyleeni-imiini
Heksahydropiratsiini
CAS #: 110-85-0
YK #: 2579
EC Numero: 203-808-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 65°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 65°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys.  Vältä pölyn hengittämistä. Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Päänsärky. Heikkous. Kouristuksia. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista, vahvoista hapettimista, happoanhydrideistä, metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
PIPERATSIINI (vedetön) ICSC: 1032
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPISIA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISIA HIUTALEITA, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja. Liuos vedessä on keskivahva emäs. Reagoi happoanhydridien, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C4H10N2
Molekyylimassa: 86.14
Kiehumislämpötila: 146°C
Sulamislämpötila: 106 °C
Tiheys: 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 15
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 21
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1
Leimahduspiste: 65 °C
Itsesyttymislämpötila: 320°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4-14
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.17  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Ks. Huomautukset. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin ja tajuttomuuteen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.03 ppm TWA; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH).
EU-OEL: 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.028 ppm; 0.1 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.084 ppm; 0.3 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1900 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 4 ml/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34-42/43-52/53; S: (1/2)-22-26-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi