« Takaisin hakulomakkeelle  
OLEIINIHAPPOICSC: 1005 (Toukokuu 2002)
9-Oktadekeenihappo
9,10-Oktadekeenihappo
Öljyhappo
cis-9-Oktadekeenihappo
CAS #: 112-80-1
EC Numero: 204-007-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä. 
PAKKAUS
 
OLEIINIHAPPO ICSC: 1005
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. MUUTTUU KELTAISENRUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko happo. 

Molekyylikaava: C18H34O2 / C8H17CH=CH(CH2)7COOH
Molekyylimassa: 282.5
Hajoaa
Sulamislämpötila: 13.4 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.89
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: 189 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 363°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 7.73 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine voi joutua elimistöön nielemällä, mutta haitallisia vaikutuksia ei ole todettu.  

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 25 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi