« Takaisin hakulomakkeelle  
BOORIHAPPOICSC: 0991 (Huhtikuu 2014)
Ortoboorihappo
CAS #: 10043-35-3
EC Numero: 233-139-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Vatsakipu. Ihottuma. Päänsärky. Uneliaisuus. Kouristuksia.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä. 
PAKKAUS
 
BOORIHAPPO ICSC: 0991
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 100 °C:ssa . Tämä muodostaa vettä ja ärsyttävää boorianhydridiä. Liuos vedessä on heikko happo. Syövyttää metalleja. Tämä muodostaa vetyä. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: BH3O3 / B(OH)3 / H3BO3
Molekyylimassa: 61.8
Hajoaa 171 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 5.6
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.09  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia kiveksissä. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 2 mg/m3, TWA; 6 mg/m3 STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (hengittyvä jae): 10 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (B): 0.5 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2660 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
R: 60-61; S: 53-45; Varoitusmerkki: T 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi