« Takaisin hakulomakkeelle  
SULFOTEPPIICSC: 0985 (Lokakuu 1999)
Tiodifosforihappotetraetyyliesteri
Etyylitiopyrofosfaatti
Tetraetyyliditiopyrofosfaatti (TEDP)
CAS #: 3689-24-5
YK #: 1704
EC Numero: 222-995-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara lämmön aiheuttaman hajoamisen seurauksena.  EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Hikoilu. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Kouristuksia. Tajuttomuus. Heikkous. Ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Silmäterän supistuminen.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Sekavuus. Ripuli. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty metallista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
SULFOTEPPI ICSC: 0985
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä fosforioksidien ja rikin oksidien huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää rautaa, joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C8H20O5P2S2 / (C2H5O)2P(S)OP(S)(OC2H5)2
Molekyylimassa: 322.30
Kiehumislämpötila 0.2666kPa:ssa: 136-139°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.0226
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.99  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Koliiniesteraasin inhibitio. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: 0.13 mg/m3, 0.01 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Tekninen laatu on tummaa nestettä, jonka kiehumislämpötila on 131-132°C 0.267 kPa:ssa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 65 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 38 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 27/28-50/53; S: (1/2)-23-28-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi