« Takaisin hakulomakkeelle  
BROMIPENTAFLUORIDIICSC: 0974 (Marraskuu 2000)
Bromifluoridi
CAS #: 7789-30-2
YK #: 1745
EC Numero: 232-157-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden, höyryn, polttoaineiden tai orgaanisten aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin veden, palavien aineiden tai orgaanisten aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta. EI vettä sisältäviä aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste vermikuliittiin, maaperään, kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-lisävaara: 6.1 ja 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja kaikista muista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BROMIPENTAFLUORIDI ICSC: 0974
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAINEN TAI VÄRITÖN SAVUAVA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 460 °C:ssa . Hajoaa kosketuksessa happojen tai happohuurujen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä fluorivedyn (ks. ICSC 0283) ja bromivedyn (ks. ICSC 0282) huuruja. Reagoi polttoaineiden ja orgaanisten yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi veden ja höyryn kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen fluorivetyä ja bromivetyä. Reagoi kaikkien tunnettujen aineiden, paitsi typen, hapen ja harvinaisten kaasujen kanssa. 

Molekyylikaava: BrF5
Molekyylimassa: 174.9
Kiehumislämpötila: 41°C
Sulamislämpötila: -61 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.5
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 44
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa fluoroosin fluorivedyn muodostumisen seurauksena. Lisäksi ks. ICSC 0283. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.7 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi