« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIGLYKOLIDIASETAATTIICSC: 0943 (Syyskuu 2008)
1,2-Diasetoksipropaani
1,2-Propyleenidiasetaatti
alfa-Propyleeniglykolidiasetaatti
CAS #: 623-84-7
EC Numero: 210-817-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 86°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 86°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ks. Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
Palava neste
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
PROPYLEENIGLYKOLIDIASETAATTI ICSC: 0943
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H12O4/ OC(CH3)OCH2CH(CH3)OC(CH3)O
Molekyylimassa: 160.2
Kiehumislämpötila: 190°C
Sulamislämpötila: -31 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.06
Liukoisuus veteen, g/100ml: 10 (hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 30
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 86 °C
Itsesyttymislämpötila: 431°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.8 - 12.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.8
Viskositeetti: 2.86 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä . 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi