« Takaisin hakulomakkeelle  
D-LIMONEENIICSC: 0918 (Huhtikuu 2005)
Karveeni
(R)-4-Isopropenyyli-1-metyylisyklohekseeni
(+)-Limoneeni
(R)-p-menta-1,8-dieeni
CAS #: 5989-27-5
YK #: ks. Huomautukset
EC Numero: 227-813-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 48°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 48°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
D-LIMONEENI ICSC: 0918
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti jodipentafluoridin ja tetrafluorietyleenin seoksen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H16
Molekyylimassa: 136.23
Kiehumislämpötila: 178°C
Sulamislämpötila: -74 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.84
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.19
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Leimahduspiste: 48 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 237°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 28 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: II(4); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Hapettunut aine voi herkistää.
Hapettuminen voi tapahtua, kun puhdasta tai laimennettua d-limoneenia varastoidaan usean päivän ajan.
Tämän aineen kuljetuksessa käytetään YK-numeroita YK 2052 (Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S2052) ja YK 2319 (TEC (R)-30GF1-III), vaaraluokka 3, pakkausryhmä III. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 25 ppm; 140 mg/m³ (8 h).
HTP: 50 ppm; 280 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 10-38-43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi