« Takaisin hakulomakkeelle  
METAKRYYLIHAPPOICSC: 0917 (Maaliskuu 1996)
2-Metyylipropeenihappo
alfa-Metyyliakryylihappo
CAS #: 79-41-4
YK #: 2531 (stabiloitu)
EC Numero: 201-204-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 77°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 77°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä AFFF, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu. Näönmenetys. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Vatsakipu. Polttava tunne. Heikkous.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Neutraloi loput varovasti laimennetulla natriumkarbonaatilla tai kalkilla. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä pimeässä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
METAKRYYLIHAPPO ICSC: 0917
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE TAI VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu helposti kuumentuessaan tai valon ja hapettavien aineiden, kuten peroksidien vaikutuksesta, tai suolahappojäämien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Syövyttää metalleja. 

Molekyylikaava: C4H6O2 / CH2=C(CH3)COOH
Molekyylimassa: 86.09
Kiehumislämpötila: 159-163°C
Sulamislämpötila: 16 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.02
Liukoisuus veteen: kohtalainen
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 130
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.97
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 68 °C c.c., 77 °C o.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-8.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.93  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA.
MAK: 180 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 71 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1060 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 500 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 21/22-35; S: (1/2)-26-36/37/39-45; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi