« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOPREENIICSC: 0904 (Kesäkuu 2015)
2-Metyyli-1,3-butadieeni
beta-Metyylibivinyyli
2-Metyylibutadieeni
CAS #: 78-79-5
YK #: 1218 (stabiloitu)
EC Numero: 201-143-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Riisu tahriintunut vaatetus. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Peitä valunut aine reagoimattomalla imeytysaineella. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Epäillään aiheuttavan syöpää
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista, alkoholeista ja happoklorideista. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Varastoi vain stabiloituna. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus. 
ISOPREENI ICSC: 0904
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Höyryt ovat inhiboimattomia ja voivat muodostaa polymeerejä, jotka tukkivat kaasusäiliöiden venttiilit ja liekinpidättäjät (tuuletusaukot). 

Kemialliset vaarat
Aine voi helposti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Aine polymeroituu kuumentuessaan ja monien materiaalien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen pelkistysaineiden, vahvojen happojen, vahvojen emästen, happokloridien ja alkoholien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C5H8 / CH2=C(CH3)CH=CH2
Molekyylimassa: 68.1
Kiehumislämpötila: 34°C
Sulamislämpötila: -146 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen, mg/l25: 642 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 53.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.8
Leimahduspiste: <-20 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 220°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1-9.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.30
Viskositeetti: 0.3 mm²/s 20-25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry ovat kohtalaisesti ärsyttäviä silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa hengityksen lamaantumiseen ja tajunnantason laskuun. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 8.5 mg/m3, 3 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: C; sukusolumutageenisuusryhmä: 5 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Tavallisesti sisältää inhibiittoria, joka estää polymeroitumisen.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 180 g/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 39 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 45-12-68-52/53; S: 53-45-61; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi