« Takaisin hakulomakkeelle  
ENFLURAANIICSC: 0887 (Lokakuu 2002)
2-Kloori-1,1,2-trifluorietyylidifluorimetyylieetteri
2-Kloori-1-(difluorimetoksi)-1,1,2-trifluorietaani
Etraani
CAS #: 13838-16-9
EC Numero: 237-553-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Uneliaisuus. Heikkous. Tajuttomuus. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
ENFLURAANI ICSC: 0887
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fluorivetyä. Syövyttää joitakin muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C3H2ClF5O / CHF2OCF2CHClF
Molekyylimassa: 184.50
Kiehumislämpötila: 56.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.52
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 23.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.12
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.25-? 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja sydän- ja verisuonielimistössä. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 75 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 150 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 77 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 ppm; 150 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5450 ul/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 3 tunnin kokeessa: 14000 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi