« Takaisin hakulomakkeelle  
DIVINYYLIBENTSEENI (ISOMEERIEN SEOS)ICSC: 0885 (Marraskuu 1997)
Vinyylistyreeni
DVB
CAS #: 1321-74-0
EC Numero: 215-325-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 76°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 76°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista. Viileä. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
 
DIVINYYLIBENTSEENI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0885
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumentuessaan. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H10 / C6H4(CH=CH2)2
Molekyylimassa: 130.20
Kiehumislämpötila: 195°C
Sulamislämpötila: -66.9 - -52 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 32.7 °C:ssa: 133
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.48
Leimahduspiste: 76 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-6.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.59 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Vinyylibentseenin kaupallinen muoto sisältää kolmea eri isomeeriä, joista eniten meta-isomeeriä.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Ks. ICSC 0073. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 11 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi