« Takaisin hakulomakkeelle  
DINOSEBIASETAATTIICSC: 0882 (Kesäkuu 2011)
2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenyyliasetaatti
2-(1-Metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyliasetaatti (esteri)
DNBPA
CAS #: 2813-95-8
YK #: 3014
EC Numero: 220-560-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara suljetussa tilassa ja altistuksessa korkeille lämpötiloille.  EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Hikoilu. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Kuume. Kouristuksia. Tajuttomuus. Sininen iho  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Lepo. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
DINOSEBIASETAATTI ICSC: 0882
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA KITEITÄ. RUSKEA, VISKOOSINEN, ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Liuos vedessä on heikko happo. Hydrolysoitunut happojen ja emästen vaikutuksesta dinosebiksi (ICSC 0149). Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C12H14N2O6
Molekyylimassa: 282.3
Sulamislämpötila: 26-27 °C
Kiehumislämpötila 0.53kPa:ssa: 170°C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.22
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.7
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.08
Leimahduspiste: >100 °C 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia vertamuodostavissa elimissä. Voi aiheuttaa lisääntymisvaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin, mehiläisiin ja nisäkkäisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Aineen hajoamislämpötilasta ei ole tietoa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Ks. ICSC 0149. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 60 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1300 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 61-62-24/25-36-44-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: A, E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi