« Takaisin hakulomakkeelle  
SYHALOTRIINIICSC: 0858 (Maaliskuu 1998)
(RS)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(Z)-(1RS,3RS)-(2-kloori-3,3,3-trifluoripropenyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
Syklopropaanikarboksyylihappo, 3-(2-kloori-3,3,3-trifluori-1-propenyyli)-2,2-dimetyyli-, syano(3-fenoksifenyyli)metyyliesteri
CAS #: 68085-85-8
YK #: 2902
EC Numero: 268-450-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa hiekkaa, jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Tunnottomuus. Pistelevä tunne. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kalkkiin, kosteaan sahanpuruun, hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
SYHALOTRIINI ICSC: 0858
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN-RUSKEA, VISKOOSINEN (TEKNISTÄ TUOTE) NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 275 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C23H19ClF3NO3
Molekyylimassa: 449.9
Hajoaa 275 °C:ssa
Sulamislämpötila: <10 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.001
Leimahduspiste: <80 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.9  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia ihon hermopäätteissä. Tämä voi johtaa kasvojen subjektiivisiin tuntemuksiin, joille on luonteenomaista pistely, polttelu ja tunnottomuus. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää mehiläisiin. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Syhalotriini on maataloudessa käytettävä pyretroidi hyönteistuhoaine. Käytetään myös terveydenhoidossa ihmisiin ja eläimiin.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Ks. ICSC 0859. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 144 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 83 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2500 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi