« Takaisin hakulomakkeelle  
BUTYLOITU HYDROKSITOLUEENIICSC: 0841 (Maaliskuu 1999)
2,6-Di-tert-butyyli-4-metyylifenoli
2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli
BHT
CAS #: 128-37-0
EC Numero: 204-881-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Sekavuus. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista emäksistä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
BUTYLOITU HYDROKSITOLUEENI ICSC: 0841
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Hajoaa kosketuksessa hapettavien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: C15H24O / C6H2(OH)(CH3)(C(CH3)3)2
Molekyylimassa: 220.34
Kiehumislämpötila: 265°C
Sulamislämpötila: 70 °C
Tiheys: 1.03-1.05 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.00006
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.6
Leimahduspiste: 127 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (hengittyvä jae): 10 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(4); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 890 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi