« Takaisin hakulomakkeelle  
2-AMINOFENOLIICSC: 0824 (Lokakuu 2005)
2-Amino-1-hydroksibentseeni
o-Hydroksianiliini
o-Aminofenoli
CAS #: 95-55-6
YK #: 2512
EC Numero: 202-431-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia, vesisumua, jauhetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Kouristuksia. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Tajuttomuus. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Hyvin suljettu. Erillään hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2-AMINOFENOLI ICSC: 0824
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ. MUUTTUU TUMMAKSI ILMAN TAI VALON VAIKUTUKSESTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien huuruja. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H7NO / C6H4(OH)(NH2)
Molekyylimassa: 109.1
Hajoaa 170-174 °C:ssa
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.7
Höyrynpaine: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.77
Leimahduspiste: >175 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 190°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.62  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä, ihon läpi ja hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1300 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/22-68; S: (2)-28-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi