« back to the search result list(pl)  
PENTABORANICSC: 0819
Nonawodorek pentaboruListopad 1998
CAS #: 19624-22-7
UN #: 1380
EINECS #: 243-194-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 30°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z halogenami, związkami halogenowymi i czynnikami utleniającymi.  Powyżej 30°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć ditlenek węgla, specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Nudności. Senność. Ból głowy. Zawroty głowy. Drgawki. Utrata przytomności. Osłabienie. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, halogenami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W atmosferze azotu. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
PENTABORAN ICSC: 0819
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. 150°C.(,) Co powoduje wytwarzanie boru, I i łatwopalnego gazu (wodoru - patrz: ICSC 0001). Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków boru. (W)wchodzi w reakcję z halogenami, związkami chlorowcowanymi, olejami, smarami oraz utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. W zetknięciu z powietrzem, zanieczyszczona substancja ulega samozapłonowi. 

Wzór chemiczny: B5H9
Masa cząsteczkowa: 63.2
Temperatura wrzenia: 60°C
Temperatura topnienia: -47°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.6
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 22.8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.3
Temperatura zapłonu: 30°C c.c.
Temperatura samozapłonu: ~35°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.42-98 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i wątrobę.(,) Co może spowodować drgawki, kwasicę i zaburzenia czynności wątroby. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.005 ppm; TLV-STEL1 0.015 ppm.
MAK: 0.013 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: II(2) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reacts violently with fire extinguishing agents such as halons.
Objawy często pojawiają się do 48 godzinach od narażenia.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego zapach nie jest wystarczającym ostrzeżeniem.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018