« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLI-ISOAMYYLIKETONIICSC: 0815 (Maaliskuu 1998)
5-Metyyli-2-heksanoni
MIAK
2-Metyyli-5-heksanoni
5-Metyyliheksan-2-oni
CAS #: 110-12-3
YK #: 2302
EC Numero: 203-737-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 36°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 36°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä AFFF, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. 
PAKKAUS
 
METYYLI-ISOAMYYLIKETONI ICSC: 0815
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen, amiinien ja isosyanaattien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C7H14O / CH3CO(CH2)2CH(CH3)2
Molekyylimassa: 114.2
Kiehumislämpötila: 144°C
Sulamislämpötila: -74 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.89
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.5 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 36 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 191°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.0-8.2 (93 °C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.72 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisvikaan. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; melko hitaasti. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; 50 ppm STEL.
MAK: 47 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 95 mg/m3, 20 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 95 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3200 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 6 tunnin kokeessa: 3813 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 10 ml/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 159 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20; S: (2)-23-24/25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi