« Takaisin hakulomakkeelle  
p-FENYLEENIDIAMIINIICSC: 0805 (Syyskuu 1997)
1,4-Diaminobentseeni
1,4-Bentseenidiamiini
p-Aminoaniliini
CAS #: 106-50-3
YK #: 1673
EC Numero: 203-404-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Silmäluomien turpoaminen. Sumentunut näkö. Näönmenetys.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Siniset huulet, kynnet ja iho. Kouristuksia. Uneliaisuus. Vaikeutunut hengitys. Hengityksen lyhyys. Oksentelu. Heikkous.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, happoanhydrideistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
p-FENYLEENIDIAMIINI ICSC: 0805
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-PUNERTAVIA KITEITÄ. MUUTTUU TUMMAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien huuruja. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C6H8N2 / C6H4(NH2)2
Molekyylimassa: 108.2
Kiehumislämpötila: 267°C
Sulamislämpötila: 139-147 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 4
Höyrynpaine, Pa 100 °C:ssa: 144
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Leimahduspiste: 156 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 400°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.5-? 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa astmaattisia reaktioita. Ks. Huomautukset. Nieleminen voi aiheuttaa suun ja kurkun turvotusta. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (hengittyvä jae): 0.1 mg/m3; syöpävaarallisuusluokka: 3B; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C; imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 80 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 920 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 23/24/25-36-43-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi