« Takaisin hakulomakkeelle  
MALEIINIANHYDRIDIICSC: 0799 (Syyskuu 1997)
2,5-Furaanidioni
Dihydro-2,5-dioksofuraani
Maleiinihappoanhydridi
cis-Buteenidianhydridi
CAS #: 108-31-6
YK #: 2215
EC Numero: 203-571-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia. EI jauhetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Kipu. Ks. Huomatukset  Ks. Huomautukset. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Vatsakipu. Polttava tunne. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kasvosuoja, lämpösuojakäsineet, kemikaalisuojapuku ja pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Ks. Huomautukset. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
MALEIINIANHYDRIDI ICSC: 0799
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ TAI VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on keskivahva happo. Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C4H2O3
Molekyylimassa: 98.1
Kiehumislämpötila: 202°C
Sulamislämpötila: 53 °C
Tiheys: 1.5 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 25
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.4
Leimahduspiste: 102 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 477°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-7.1 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 0.081 mg/m3, 0.02 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten jauheen kanssa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Maleiinianhydridia kuljetetaan myös kuumana nesteenä (70°C); ihokosketusta tulee välttää.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.41 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.2 ppm; 0.81 mg/m³ (kattoarvo).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2620 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 22-34-42/43; S: (2)-22-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi