« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERIICSC: 0788 (Huhtikuu 2004)
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Diglykolimonobutyylieetteri
Butoksidiglykoli
DEGBE
CAS #: 112-34-5
EC Numero: 203-961-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 78°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 78°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERI ICSC: 0788
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C8H18O3 / CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Molekyylimassa: 162.2
Kiehumislämpötila: 230°C
Sulamislämpötila: -68 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.6
Leimahduspiste: 78 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 223°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-9.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA.
MAK: 67 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 67.5 mg/m3, 10 ppm TWA; 101.2 mg/m3, 15 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 68 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorokumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2700 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2)-24-26 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi