« Takaisin hakulomakkeelle  
STIBIINIICSC: 0776 (Marraskuu 2008)
Antimonihydridi
Antimonitrihydridi
Vetyantimonidi
CAS #: 7803-52-3
YK #: 2676

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa otsonin tai typpihapon kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Heikko ja epäsäännöllinen pulssi. Hemoglobinuria.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus.  Käytä silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Tappavaa hengitettynä
Saattaa vahingoittaa hengitysteitä ja verta hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
STIBIINI ICSC: 0776
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa hitaasti huoneenlämpötilassa. Hajoaa nopeasti 200 °C:ssa. Tämä muodostaa metallista antimonia ja vetyä. Tämä lisää palovaaraa. Reagoi kiivaasti kloorin, väkevöidyn typpihapon ja otsonin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: SbH3
Molekyylimassa: 124.8
Kiehumislämpötila: -18°C
Sulamislämpötila: -88 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.26 (-25°C)
Liukoisuus veteen: huono
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.4
Leimahduspiste: syttyvä kaasu 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verisolujen tuhoutumiseen. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on <61°C.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.05 ppm; 0.26 mg/m³ (15 min).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; Huomautus: A, 1 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi