« Takaisin hakulomakkeelle  
PARAFORMALDEHYDIICSC: 0767 (Lokakuu 2006)
Polyoksimetyleeni
Formageeni
Polymeroitu formaldehydi
Formaldehydipolymeeri
Paraformi
CAS #: 30525-89-4
YK #: 2213

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 71°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Käytä yli 71°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa. Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon jos on huonovointinen. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxic
Syttyvä kiinteä aine
Haitallista nieltynä
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
PARAFORMALDEHYDI ICSC: 0767
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen, emästen ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa syttyvää formaldehydiä. 

Molekyylikaava: (CH2O)n.H2O

Hajoaa 120-180 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: <0.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 71 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 300°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 7.0-73.0 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 0275. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 800 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1070 mg/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi