« Takaisin hakulomakkeelle  
TIRAAMIICSC: 0757 (Joulukuu 2000)
Tetrametyylitiuramidisulfidi
bis(Dimetyylitiokarbamoyyli)disulfidi
TMTD
Tetrametyylitioperoksidikarbonidiamidi(((H2N)C(S))2S2)
CAS #: 137-26-8
YK #: 3077
EC Numero: 205-286-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään hapoista, vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TIRAAMI ICSC: 0757
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja ja rikkihiiltä. Reagoi voimakkaiden hapettimien, happojen ja hapettuvien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H12N2S4 / (CH3)2N-CS-S-S-CS-N(CH3)2
Molekyylimassa: 240.4
Kiehumislämpötila 2.6kPa:ssa: 129°C
Ks. Huomautukset.
Sulamislämpötila: 155-156 °C
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: 89 °C c.c.
Ks. Huomautukset.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.82  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia kilpirauhasessa ja maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 mg/m3, TWA; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Aineen fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat kirjallisuudessa.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (8 h).
HTP: 2 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 560 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 500 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.27 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.21 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 20/22-36/38-43-48/22-50/53; S: (2)-26-36/37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi