« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKOFOLIICSC: 0752 (Marraskuu 2003)
2,2,2-Trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli
4,4'-Dikloori-alfa-(trikloorimetyyli)bentshydroli
CAS #: 115-32-2
EC Numero: 204-082-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Kouristuksia. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Sekavuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
DIKOFOLI ICSC: 0752
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C14H9Cl5O / (ClC6H4)2C(OH)CCl3
Molekyylimassa: 370.5
Sulamislämpötila: 77-78 °C
Tiheys: 1.13 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: 193 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.28  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle (tekninen laatu). Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, maksassa ja munuaisissa. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Torjunta-ainevalmisteiden ulkomuoto ja fysikaaliset ominaisuudet voivat poiketa puhtaan aineen ominaisuuksista.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 575 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >5 g/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1870 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.2-0.5 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 21/22-38-43-50/53; S: (2)-36/37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi