« Takaisin hakulomakkeelle  
KLORDAANI (TEKNINEN TUOTE)ICSC: 0740 (Maaliskuu 1998)
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-2,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaanoindeeni
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-2,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni
CAS #: 57-74-9
YK #: 2996
EC Numero: 200-349-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia, vesisumua.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Sekavuus. Kouristuksia. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, emäksistä ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
KLORDAANI (TEKNINEN TUOTE) ICSC: 0740
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TEKNINEN TUOTE: VAALEANKELTAINEN-KELLANRUSKEA VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Hajoaa kosketuksessa emäksien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosgeenia ja kloorivetyä. Syövyttää rautaa, sinkkiä, muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C10H6Cl8
Molekyylimassa: 409.8
Kiehumislämpötila 0.27kPa:ssa: 175°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.59 - 1.63
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.0013
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.78  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa epätietoisuutta ajasta ja paikasta, vapinaa, kouristuksia, hengitysvajetta ja kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja immuunijärjestelmässä. Tämä voi johtaa kudosvammoihin ja maksan toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.5 mg/m3, TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: (hengittyvä jae): 0.5 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää maaperän eliöihin ja mehiläisiin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Ks. ICSC 0743. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 690 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 780 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,008-0,34 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,6 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 21/22-40-50/53; S: (2)-36/37-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi