« Takaisin hakulomakkeelle  
3-VINYYLITOLUEENIICSC: 0734 (Heinäkuu 1997)
m-Metyylistyreeni
1-Etenyyli-3-metyylibentseeni
m-Vinyylitolueeni
CAS #: 100-80-1
YK #: 2618
EC Numero: 202-889-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 60°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 60°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Uneliaisuus Päänsärky. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
3-VINYYLITOLUEENI ICSC: 0734
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua lämmetessään. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. 

Molekyylikaava: CH3C6H4CH=CH2 / C9H10
Molekyylimassa: 118.2
Kiehumislämpötila: 172°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.91
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.1
Leimahduspiste: 60 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.9-6.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.580  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa kudosvammoihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 98 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
TLV (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 0514. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 49 mg/m³ (8 h).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi