« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIASETALDEHYDI (40% LIUOS)ICSC: 0706 (Syyskuu 1997)
2-Klooriasetaldehydi
2-Kloori-1-etanaali
Monoklooriasetaldehydi
CAS #: 107-20-0
YK #: 2232
EC Numero: 203-472-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 88°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden tai happojen kanssa.  Käytä yli 88°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Vakavat ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Näönmenetys. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista, metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLOORIASETALDEHYDI (40% LIUOS) ICSC: 0706
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kloorin huuruja. Reagoi hapettimien ja happojen kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2H3ClO / ClCH2CHO
Molekyylimassa: 78.5
Kiehumislämpötila: 85-100°C (40 %:n liuos)
Sulamislämpötila: 16 °C (40%:n liuos)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.19 (40 %:n liuos)
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 13.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.22
Leimahduspiste: 88 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.37  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Syövyttävää. Höyry on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Korkeiden höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm STEL.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää veden laatuun. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti on tehty 40% liuokselle.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3.3 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 89 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: 650 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 267 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 24/25-26-34-40-50; S: (1/2)-26-28-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi