« Takaisin hakulomakkeelle  
1-KLOORIBUTAANIICSC: 0703 (Toukokuu 2018)
n-Butyylikloridi
n-Propyylikarbinyylikloridi
CAS #: 109-69-3
YK #: 1127
EC Numero: 203-696-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
1-KLOORIBUTAANI ICSC: 0703
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007). Tämä muodostaa myrkytysvaaran. Reagoi kiivaasti hapettimien ja jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi hitaasti veden kanssa. Tämä muodostaa suolahappoa. Syövyttää alumiinia ja monia muoveja. 

Molekyylikaava: C4H9Cl / CH3(CH2)3Cl
Molekyylimassa: 92.6
Kiehumislämpötila: 77-79°C
Sulamislämpötila: -123 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.89 (20°C)
Liukoisuus veteen, g/l 25 °C:ssa: 0.87 (käytännössä liukenematon)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 11
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Leimahduspiste: -12 °C
Itsesyttymislämpötila: 245°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-10.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.82
Viskositeetti: 0.45 mPa*s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa , erityisesti ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 12 mg/m3, 3 ppm; hetkellisyysluokka: II(2) 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2670 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi