« Takaisin hakulomakkeelle  
FORMALDEHYDI (37% LIUOS, metanoliton)ICSC: 0695 (Kesäkuu 2012)
Metanaali
Formaliini
CAS #: 50-00-0
YK #: 2209
EC Numero: 200-001-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä runsaasti vettä, vesisumua.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne rinnassa. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Pahoinvointi. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorrcancer;health haz
Palava neste
Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään hapoista, vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FORMALDEHYDI (37% LIUOS, metanoliton) ICSC: 0695
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua jos se ei ole stabiloitu. Reagoi happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: H2CO
Molekyylimassa: 30.0
Kiehumislämpötila: 98°C
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Leimahduspiste: 83 °C c.c.
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.03  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja iholle. Höyry on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Höyryn toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa ylähengitysteiden kroonista tulehdusta. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; 0.3 ppm STEL; (SEN); A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C; sukusolumutageenisuusryhmä: 5.
EU-OEL: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm TWA; 0.74 mg/m3, 0.6 ppm STEL; (herkistää ihoa); (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Lisättynä kaupallisiin yhdisteisiin stabilisaattorina tai inhibiittorina metanoli voi vaikuttaa aineen fysikaalisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin.
Ks. ICSC 0057.
Raja-arvoa EU-OEL 0,62 mg/m³ (0,5 ppm) sovelletaan terveydenhuollossa, hautaus- ja palsamointialalla 11.7.2024 asti. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,3 ppm; 0,37 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo) kts. Huomautukset.
HTP: 0.6 ppm; 0,74 mg/m³ (sitova raja-arvo).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 270 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 24.1-565 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51; Huomautus: B, D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi