« Takaisin hakulomakkeelle  
AKRYYLIHAPPOICSC: 0688 (Huhtikuu 2013)
Etyleenikarboksyylihappo
Akroleiinihappo
2-Propeenihappo
Prop-2-eenihappo
CAS #: 79-10-7
YK #: 2218 (stabiloitu)
EC Numero: 201-177-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 48°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 48°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne voivat polymeroitua poisto- ja tuuletuslaitteistoissa aiheuttaen särkymisvaaran.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sarveiskalvon vaurio.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Ripuli. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrskull;toxic
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Säilytysolosuhteet voivat vaihdella riippuen käytetystä stabilointiaineesta. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. Ks. Huomautukset. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Voidaan varastoida vain lasisessa, ruostumatonta terästä olevassa, alumiinisessa tai polyetyleenillä vuoratussa astiassa. 
AKRYYLIHAPPO ICSC: 0688
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyryt ovat inhiboimattomia ja voivat muodostaa polymeerejä, jotka tukkivat kaasusäiliöiden venttiilit ja liekinpidättäjät (tuuletusaukot). 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu helposti kuumentuessaan, valon, hapen, hapettavien aineiden, kuten peroksidien tai muiden katalyyttien (happo, rautasuolat) vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Aine on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti vahvojen emästen ja amiinien kanssa. Syövyttää monia metalleja sisältäen nikkeliä ja kuparia. 

Molekyylikaava: C3H4O2 / CH2=CHCOOH
Molekyylimassa: 72.07
Kiehumislämpötila: 141°C
Sulamislämpötila: 14 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 413
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Leimahduspiste: 48-55 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 395°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.9-19.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.36 (arvioitu)
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Syövyttävää nieltynä. Höyry on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa heikentyneeseen keuhkojen toimintaan ja keuhkojen liialliseen reaktiivisuuteen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 30 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 29 mg/m3, 10 ppm TWA; 59 mg/m3, 20 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Akryylihappoa myydään polymeraatioinhibiittorilla stabiloituna (ks. Kemialliset vaarat).
Akryylihappo jähmettyy alle 14 °C:ssa, jolloin stabilaattori jakaantuu epätasaisesti säiliössä. Noudata valmistajan ohjeita sulatuksesta.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia herkistymisoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle tai muille akrylaateille. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 6 mg/m³ (8 h).
HTP: 15 ppm; 45 mg/m³ (kattoarvo).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 33.5 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1200 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 280 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C, N; R: 10-20/21/22-35-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi