« Takaisin hakulomakkeelle  
KALIUMPERMANGANAATTIICSC: 0672 (Marraskuu 2016)
Permangaanihappo, kaliumsuola
CAS #: 7722-64-7
YK #: 1490
EC Numero: 231-760-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä.  Vältä pölyn hengittämistä. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Yksi pieni lasillinen vettä voidaan antaa juotavaksi, mutta vain jos nielemisestä on kulunut enintään muutama minuutti. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecorrexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja jauhetuista metalleista. Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
KALIUMPERMANGANAATTI ICSC: 0672
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TUMMANPURPPURANPUNAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja ja ärsyttäviä huuruja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: KMnO4
Molekyylimassa: 158
Hajoaa 240 °C:ssa
Tiheys: 2.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 6.4 (kohtalainen)
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.73 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa. Tämä voi johtaa keuhkoputkentulehdukseen ja keuhkokuumeeseen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Mn, alveolijae): 0.02 mg/m3, TWA; (Mn, hengittyvä jae): 0.1 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
EU-OEL: (Mn, hengittyvä jae): 0.2 mg/m3 TWA.
EU-OEL: (Mn, alveolijae): 0.05 mg/m3 TWA.
MAK: (Mn, hengittyvä jae): 0.2 mg/m3; (Mn, alveolijae): 0.02 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(1); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2016) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Mn, hengittyvä pöly): 0.2 mg/m³ (8 h).
HTP (Mn, alveolijae): 0.02 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 750 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.75-3.6 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, Xn, N; R: 8-22-50/53; S: (2)-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi