« Takaisin hakulomakkeelle  
HYDROKSYYLIAMIINIICSC: 0661 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7803-49-8
EC Numero: 232-259-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähdysvaara kuumennettaessa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa monien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Käytä runsaasti vettä, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Siniset huulet, kynnet ja iho. Vaikeutunut hengitys. Heikkous.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Hapen antamista voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin ei-metallisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

explcorrexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Epästabiili räjähde
Voi syövyttää metalleja
Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan syöpää
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa verta
Saattaa vahingoittaa verta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
HYDROKSYYLIAMIINI ICSC: 0661
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HYGROSKOOPPISIA VALKOISIA NEULASIA TAI HIUTALEITA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 70 °C:n tai avotulessa. Hajoaa nopeasti huoneenlämmössä, erityisesti kosteuden ja hiilidioksidin vaikutuksesta sekä kiivaasti kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti hapettimien, metallien, kuten hienojakoisen sinkin, joidenkin metallioksidien, kupari(II)sulfaatin ja fosforikloridien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: H3NO / NH2OH
Molekyylimassa: 33.0
Hajoaa <70 °C:ssa
Sulamislämpötila: 33 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: vapaasti liukeneva
Höyrynpaine, kPa 47 °C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: räjähtää 129 °C:ssa
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen ja siitä johtuvaan anemiaan. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Varastoinnin aikana tapahtuva aineen hajoaminen voi aiheuttaa paineen muodostumista säiliössä.
Tämä aine on kaupallisesti saatavilla yleensä liuoksena.
Ks. ICSC 709 ja 1747. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
H200; H290; H302; H312; H315; H318; H317; H335; H351; H373; H400 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi