« back to the search result list(pl)  
HYDROKSYLAMINAICSC: 0661
OksamoniumPaździernik 1995
CAS #: 7803-49-8
EINECS #: 232-259-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wieloma substancjami. Ryzyko wybuchu podczas silnego ogrzewania. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.    Użyć dużych ilości wody, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Ból gardła. Osłabienie.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty. Patrz: Adnotacje. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
HYDROKSYLAMINA ICSC: 0661
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SUBSTANCJA WYSOCE HIGROSKOPIJNA, WYSTĘPUJE JAKO BIAŁE IGŁY LUB PŁATKI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania powyżej 70°C lub pod wpływem otwartego ognia. Rozkłada się szybko w temperaturze pokojowej, zwłaszcza w obecności wilgoci i ditlenku węgla i gwałtownie podczas ogrzewania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Roztwór wodny jest słabą zasadą. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, metalami, takimi jak silnie rozdrobniony cynk, niektórymi tlenkami metali, siarczanem miedzi(II) oraz chlorkami fosforu.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: H3NO / NH2OH
Masa cząsteczkowa: 33.0
Rozkłada się w temp.<70
Temperatura topnienia: 33°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: dobra
Prężność par, kPa at 47°C: 1.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: wybucha w temp. 129°C
Temperatura samozapłonu: 265°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną tworzenia methemoglobiny i w konsekwencji niedokrwistości. 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
W zależnosci od wielkosci narażenia wskazane jest przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
The symptoms of nausea, vomiting and cyanosis do not become manifest until several hours have past.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Nie można określić związku między zapachem a normatywem higienicznym.
Decomposition during storage may cause a build-up of pressure in the container.
See ICSC 0709. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 5-22-37/38-41-43-48/22-50; S: (2)-22-26-36/37/39-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018