« Takaisin hakulomakkeelle  
HYDROKSYYLIAMIINIICSC: 0661
Lokakuu 1995
CAS #: 7803-49-8
EC Number: 232-259-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa monien aineiden kanssa. Räjähdysvaara kuumennettaessa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Käytä runsaasti vettä, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Kurkkukipu. Heikkous.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Hengityksen lyhyys. Oksentelu. Ks. Huomautukset. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
HYDROKSYYLIAMIINI ICSC: 0661
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HYGROSKOOPPISIA VALKOISIA NEULASIA TAI HIUTALEITA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 70 °C:n tai avotulessa. Hajoaa nopeasti huoneenlämmössä, erityisesti kosteuden ja hiilidioksidin vaikutuksesta sekä kiivaasti kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Liuos vedessä on heikko emäs. Reagoi kiivaasti hapettimien, metallien, kuten hienojakoisen sinkin, joidenkin metallioksidien, kupari(II)sulfaatin ja fosforikloridien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: H3NO / NH2OH
Molekyylimassa: 33.0
Hajoaa <70 °C:ssa
Sulamislämpötila: 33 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: hyvä
Höyrynpaine, kPa 47 °C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: räjähtää 129 °C:ssa
Itsesyttymislämpötila: 265°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen ja siitä johtuvaan anemiaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Pahoinvoinnin, oksentelun ja syanoosin oireet ilmaantuvat vasta useiden tuntien kuluttua.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta.
Varastoinnin aikana tapahtuva aineen hajoaminen voi aiheuttaa paineen muodostumista säiliössä.
Ks. ICSC 0709. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 5-22-37/38-41-43-48/22-50; S: (2)-22-26-36/37/39-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi