« Takaisin hakulomakkeelle  
DISYKLOHEKSYYLIFTALAATTIICSC: 0651 (Lokakuu 2005)
Ftaalihappo, disykloheksyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, disykloheksyyliesteri
CAS #: 84-61-7
EC Numero: 201-545-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään hapoista ja emäksistä. 
PAKKAUS
 
DISYKLOHEKSYYLIFTALAATTI ICSC: 0651
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi happojen ja emästen kanssa. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C20H26O4 / C6H4(CO2C6H11)2
Molekyylimassa: 330.4
Kiehumislämpötila 0.5kPa:ssa: 222-228°C
Sulamislämpötila: 66 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: 180-190 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.6 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 30 ml/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi