« Takaisin hakulomakkeelle  
o-KLOORIBENTSALDEHYDIICSC: 0641 (Marraskuu 2016)
2-Klooribentsaldehydi
CAS #: 89-98-5
YK #: 3265
EC Numero: 201-956-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 87°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 87°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne suussa ja vatsassa. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suojakäsineet. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
Palava neste
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
o-KLOORIBENTSALDEHYDI ICSC: 0641
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163). 

Molekyylikaava: C7H5ClO / ClC6H4CHO
Molekyylimassa: 140.6
Kiehumislämpötila: 211.9°C
Sulamislämpötila: 12.4 °C
Tiheys: 1.25 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 1.8 (huono)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.04
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.86 (laskettu)
Leimahduspiste: 87 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.33  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja mahdollisesti hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Ilmoitettu sulamislämpötila koskee lämpötilaa, jossa kidevesi poistuu. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2160 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2.5 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34; S: (1/2)-26-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi