« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMPERSULFAATTIICSC: 0632 (Lokakuu 2001)
Peroksodirikkihapon diammoniumsuola
Diammoniumperoksodisulfaatti
Diammoniumpersulfaatti
CAS #: 7727-54-0
YK #: 1444
EC Numero: 231-786-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu. Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, jauhetuista metalleista ja vahvoista emäksistä. 
PAKKAUS
 
AMMONIUMPERSULFAATTI ICSC: 0632
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen ammoniakkia, typen oksideja ja rikin oksideja. Jos liuoksena, reagoi kiivaasti raudan, jauhetun alumiinin ja hopeasuolojen kanssa. Liuos vedessä on keskivahva happo. 

Molekyylikaava: H8N2O8S2 / (NH4)2S2O8
Molekyylimassa: 228.2
Hajoaa 120 °C:ssa
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 58.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Voi aiheuttaa yleisen allergisen reaktion, kuten urtikarian tai sokin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA.
MAK: herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 689 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, Xn; R: 8-22-36/37/38-42/43; S: (2)-22-24-26-37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi