« Takaisin hakulomakkeelle  
FOSFORI (KELTAINEN)ICSC: 0628 (Huhtikuu 2004)
Valkoinen fosfori
CAS #: 12185-10-3
YK #: 1381
EC Numero: 231-768-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Ks. Huomautukset. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin ilman kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden, halogeenien, rikin tai vahvojen emästen kanssa.    Käytä vesisumua, märkää hiekkaa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Tajuttomuus. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Kipu. Näönmenetys. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Käytä suojakäsineitä oksetettaessa. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine astioihin. Peitä valunut aine märällä hiekalla tai maalla. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä vedessä. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FOSFORI (KELTAINEN) ICSC: 0628
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN-KELTAINEN LÄPINÄKYVÄ KITEINEN KIINTEÄ AINE, JOLLA VAHAMAINEN ULKOMUOTO. MUUTTUU TUMMAKSI VAIKUTUKSESTA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä fosforioksidien huuruja. Reagoi hapettimien, halogeenien ja rikin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä kaasua (fosfiinia). 

Molekyylikaava: P4
Molekyylimassa: 123.88
Sulamislämpötila: 44 °C
Tiheys: 1.83 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.0003
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 3.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.42
Leimahduspiste: < 20 °C
Itsesyttymislämpötila: 30°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia luussa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 0.01 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Voi syttyä itsestään uudelleen palon sammutuksen jälkeen.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3030 ug/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T+, C, N; R: 17-26/28-35-50; S: (1/2)-5-26-38-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi