« Takaisin hakulomakkeelle  
ASETONISYANOHYDRIINIICSC: 0611 (Maaliskuu 1998)
2-Hydroksi-2-metyylipropioninitriili
2-Metyyli-laktonitriili
2-Syanopropaani-2-oli
p-Hydroksi-isobutyronitriili
CAS #: 75-86-5
YK #: 1541
EC Numero: 200-909-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 74°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 74°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kouristuksia. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus. Oksentelu. Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Kiristävä tunne rinnassa.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Kouristuksia. Tajuttomuus. Ks. Huomautukset. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista emäksistä, hapoista, vedestä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
ASETONISYANOHYDRIINI ICSC: 0611
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti kuumentuessaan ja kosketuksissa emästen ja veden kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä ja syttyvää syaanivetyä (ks. ICSC 0492) ja asetonia (ks. ICSC 0087). Reagoi kiivaasti happojen ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: (CH3)2C(OH)CN / C4H7NO
Molekyylimassa: 85.1
Kiehumislämpötila: 95°C
Sulamislämpötila: -19 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen: vapaasti liukeneva, mutta hajoaa vedessä
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 3.0
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.93
Leimahduspiste: 74 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.2-12 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa tukehtumiseen, sydämen toimintahäiriöihin, kouristuksiin, syanoosiin ja hengitysvajeeseen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja kilpirauhasessa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3 (kattoarvo); (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Tämän aineen vaarallisuus ja myrkyllisyys johtuu aineen päämetaboliitista - syaanivedystä (ks. ICSC 0492). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (CN:nä): 1 ppm (8 h) (iho).
HTP (CN:nä): 5 ppm (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 18.65 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 17 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 26/27/28-50/53; S: (1/2)-7/9-27-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi