« Takaisin hakulomakkeelle  
KALIUMKLORAATTIICSC: 0548 (Huhtikuu 2013)
Kaliumoksimuriaatti
CAS #: 3811-04-9
YK #: 1485
EC Numero: 223-289-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa orgaanisten aineiden, metallijauheiden, ammoniumsuolojen, palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Kouristuksia. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Hengityksen lyhyys. Kurkkukipu. Tajuttomuus. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circleexcl mark;warnenviro;aqua
Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
Vahingoittaa verta
Saattaa vahingoittaa verta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, vahvoista hapoista, orgaanisista kemikaaleista, ammoniumyhdisteistä, jauhetuista metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KALIUMKLORAATTI ICSC: 0548
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 400 °C:ssa . Hajoaa kosketuksessa vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa happea ja myrkyllisiä huuruja sisältäen klooridioksidia ja klooria. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: ClKO3 / KClO3
Molekyylimassa: 122.6
Hajoaa 400 °C:ssa
Sulamislämpötila: 368 °C
Tiheys: 2.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: 7.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengittämällä pölyä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä ja munuaisissa. Tämä voi johtaa hemolyysiin, methemoglobiinin muodostumiseen ja munuaisvikaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Muuttuu iskusta räjähtäväksi sekoittuessaan orgaanisten aineiden, pelkistävien materiaalien, metallijauheiden ja ammoniumyhdisteiden kanssa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1870 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h) = 880 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, Xn, N; R: 9-20/22-51/53; S: (2)-13-16-27-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi