« Takaisin hakulomakkeelle  
FENYYLI-beta-NAFTYYLIAMIINIICSC: 0542 (Elokuu 2003)
N-2-Naftyylianiliini
2-Naftyyliamiini, N-fenyyli-
CAS #: 135-88-6
EC Numero: 205-223-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista. 
PAKKAUS
 
FENYYLI-beta-NAFTYYLIAMIINI ICSC: 0542
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA-HARMAATA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C16H13N / C10H7NHC6H5
Molekyylimassa: 219.29
Kiehumislämpötila: 395.5°C
Sulamislämpötila: 108 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: ei liukene
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.38  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallinen Fenyyli-beta-naftyyliamiini voi sisältää epäpuhtautena beta-Naftyyliaimiinia.
Fenyyli-beta-naftyyliamiini on myös metaboloitunut elimistössä beta-Naftyyliamiiniksi, jonka tiedetään aiheuttavan virtsarakonsyöpää.
Ks. ICSC 0610.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
TLV huomautus: kaikki altistuminen tulisi vähentää mahdollisimman pieneksi. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 8730 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 36/38-40-43-51/53; S: (2)-26-36/37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi