« Takaisin hakulomakkeelle  
N-METYYLI-2-PYRROLIDONIICSC: 0513 (Huhtikuu 2014)
1-Metyyli-2-pyrrolidinoni
1-Metyyli-2-pyrrolidoni
N-Metyylipyrrolidoni
CAS #: 872-50-4
EC Numero: 212-828-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 86°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 86°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky.  Käytä paikallispoistoa tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
Palava neste
Voi olla haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Ilmanvaihto lattiatasosta. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, vahvoista emäksistä, kuparista ja muoveista. 
PAKKAUS
 
N-METYYLI-2-PYRROLIDONI ICSC: 0513
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. Syövyttää kuparia ja sen seoksia. 

Molekyylikaava: C5H9NO
Molekyylimassa: 99.1
Kiehumislämpötila: 202°C
Sulamislämpötila: -24.4 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.03
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 39
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 86 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 245°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-9.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.38
Viskositeetti: 1.62 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Altistuminen erittäin korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: 40 mg/m3, 10 ppm TWA; 80 mg/m3, 20 ppm STEL; (iho).
MAK: 82 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
N-Metyyli-2-pyrrolidoni lisää ihon läpäisevyyttä muille aineille. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 3,5 ppm; 14 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 20 ppm; 80 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan hydroksi-N-metyyli-2-pyrrolidoni 900 µmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua N-metyyli-2-pyrrolidonille, ts. virtsan hydroksi-N-metyyli-2-pyrrolidonipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 1 µmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3914 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
R: 61-36/37/38; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi